Klinča Sela

Općina većim dijelom zahvaća nizinu Pokuplja, a manjim dijelom krajnji, istočni dio gore Plešivice. Razdjelnicom brdovitog i gorskog područja od nizinskog dijela općine smatra se državna cesta Zagreb-Karlovac (Stara karlovačka cesta). Brdovito područje karakteriziraju vinogradi i voćnjaci, a nizinsko – oranice, šume i prostrane livade. Prostorom općine prolazi autocesta Zagreb-Rijeka (Split), s čvorištem u Zdenčini. U 14 naselja živi 5231 stanovnik. Općinsko središte (Klinča Sela) od Zagreba je udaljeno 25 kilometara.

Općina Klinča Sela

Karlovačka 28e, Klinča Sela, 10450 Jastrebarsko
tel. +385 1 6288-028
e-mail: opcina.klinca.sela@zg.t-com.hr
www.klinca-sela.hr

Kontaktirajte nas