Grad Sveti Ivan Zelina

Poslovna zona Sveta Helena 

Smještena je uz čvorište Sveta Helena autoceste Zagreb-Goričan (međunarodna oznaka pravca E-71, E-65; hrvatska oznaka A4). Od Zagreba je udaljena 25 kilometara, od granice s Republikom Mađarskom (granični prijelaz Goričan-Letenye) 60 kilometara, a granice s Republikom Slovenijom (granični prijelaz Bregana-Obrež) 50 kilometara. Prometno je dobro povezana s okolnim gradovima – Svetim Ivanom Zelinom, Vrbovcem, Križevcima, Koprivnicom, Varaždinom. Od međunarodne željezničke pruge Zagreb-Koprivnica-Budimpešta udaljena je 15 kilometara. 

Sveukupna površina zone – podijeljene na sjeverni i južni dio – je 122,4 ha. Sjeverni dio potpuno je komunalno opremljen (struja, voda, odvodnja, plin, telekomunikacije, prometnice, javna rasvjeta), dok je južni dio u fazi pripreme za stavljanje u funkciju (u tijeku su radnje koje prethode provođenju nove parcelacije sukladno Detaljnom planu uređenja). Za prodaju će, nakon parcelacije južnog dijela zone biti na raspolaganju 71,5 ha površine u parcelama veličine od 2000 do 50.000 četvornih metara. Sve one imat će pristup na javno prometne površine i mogućnost priključka na komunalnu infrastrukturu, a namijenjene su za trgovačke, proizvodno-prerađivačke i logističko-distributivne djelatnosti.

Osnovni podaci

Površina: 122,4 ha (ukupno sjeverni i južni dio zone)
Slobodno za investiranje (neizgrađeno): 71,5 ha (južni dio zone)
Površine u vlasništvu Grada slobodne za investiranje: nema (sve parcele u vlasništvu su privatnih posjednika)
Namjena zone: poslovna, proizvodno-prerađivačka
Moguće djelatnosti: proizvodne, trgovačke, skladišne, distributivno-logističke…
Procijenjena prodajna cijena zemljišta: cijenu zemljišta investitori će direktno dogovarati s privatnim vlasnicima
Komunalni doprinos: 32 kn/m3

Subvencije i olakšice za investitore:
popust od 20 % za jednokratno plaćanje komunalnog doprinosa

Prostorni smještaj

Udaljenost od autoceste: (A4; Zagreb-Goričan) 0,5 km
Najbliža željeznička postaja: Vrbovec
Udaljenost od željezničke pruge: 15 km
Udaljenost od zračne luke Zagreb (Velika Gorica): 30 km
Udaljenost od morske luke (Rijeka): 200 km
Udaljenost od Zagreba: 25 km

Komunalna opremljenost

Prometnice u zoni: NE (projektiranje u tijeku)
Električna energija: NE (projektiranje u tijeku)
Vodoopskrba: NE (projektiranje u tijeku)
Kanalizacija: NE (projektiranje u tijeku)
Plin: NE (projektiranje u tijeku)
Telekomunikacije: NE (projektiranje u tijeku)
Javna rasvjeta: NE (projektiranje u tijeku)

Tvrtke u zoni

Rewe Group (Billa)
Alca Zagreb
Dunapack
C pakiranje
Hamburger recycling ens d.o.o
Zelina centar
Mucić&CO

Broj zaposlenih u zoni:

343

Kontakt

Trg Ante Starčevića 12, 10380 Sveti Ivan Zelina
tel: +385 1 2019 200; 2019 203
fax: +385 1 2019 202 
e-mail: gradonacelnik@zelina.hr
www.zelina.hr

Kontaktirajte nas